Home > Privacy

Privacy Beleid Stichting Triathlon Huizen

Stichting Triathlon Huizen (Triathlon Huizen) hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar deelnemers, relaties, sponsors en vrijwilligers. Daarom bieden we d.m.v. dit privacy beleidsdocument inzicht in hoe Triathlon Huizen omgaat met de bescherming en verwerking van deze persoonsgegevens. Triathlon Huizen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Triathlon Huizen wil de privacy van haar deelnemers en vrijwilligers waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit betekent in ieder geval dat:

 • Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
 • Triathlon Huizen niet meer persoonsgegevens verzamelt dan nodig;
 • Toestemming wordt gevraagd voor de verwerking van persoonsgegevens (overeenkomstig dit document) bij het inschrijven voor deelname aan activiteiten van Triathlon Huizen, bij het aanmelden als vrijwilliger of sponsor en bij het invullen van het contactformulier op de website;
 • Triathlon Huizen passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens zo goed mogelijk gewaarborgd is;
 • Triathlon Huizen geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit valt binnen de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Triathlon Huizen van die andere partijen (bijv. het registreren en vastleggen van tijden) technische en organisatorische maatregelen vraagt te nemen zodat de beveiliging van die persoonsgegevens ook zo goed mogelijk gewaarborgd is.

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Triathlon Huizen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Deelname aan activiteiten georganiseerd door Triathlon Huizen;
 • Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en het actueel houden van de website;
 • Bijhouden en plannen van vrijwilligerstaken;
 • Bepalen van en incasseren van verschuldigde deelnemersgelden, extra kosten, donaties en/of sponsorgelden;
 • Voor promotionele doeleinden van Triathlon Huizen (waaronder publicatie van uitslagen, wedstrijdverslagen en beeldmateriaal op de website en social media van Triathlon Huizen);
 • Bijhouden van de historie van Triathlon Huizen.

Hiervoor zullen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en gebruiken:

 • Naam en adres
 • Geboortedatum en geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer(s)
 • Rekeningnummer bank

Daarnaast kunnen extra gegevens worden gevraagd en geregistreerd als dat voor Triathlon Huizen functioneel is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan t-shirt maat en voor vrijwilligers aan hun voorkeur voor activiteiten.

 

Persoonsgegevens van kinderen

Wij verwerken persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar alleen als daarvoor een rechtsgeldige inschrijving (inclusief toestemming van ouder/voogd) voor deelname aan een activiteit van de Triathlon Huizen ten grondslag ligt.

 

Verstrekking aan derden

Triathlon Huizen kan persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Een voorbeeld hiervan is het aanvragen van daglicenties en het controleren van de opgegeven NTB licentienummer bij de NTB. 

Wij maken gebruik van een derde partij voor:

 • Het faciliteren van de mailboxen en website van Triathlon Huizen;
 • Registreren en publiceren van inschrijvingen en wedstrijduitslagen van Triathlon Huizen.

Daarnaast maken wij tijdens onze evenementen gebruik van verschillende hulpdiensten die in geval van gezondheidsproblemen van deelnemers, vrijwilligers of supporters eerste hulp of andere zorg verlenen. Triathlon Huizen zal gegevens van deelnemers of vrijwilligers verstrekken aan deze hulpdiensten indien dit voor deze hulp noodzakelijk wordt geacht. Deze hulpdiensten zijn onder andere: brandweer, politie, ambulance, ziekenhuis, reddingsbrigade en Rode Kruis. 

Wij geven geen persoonsgegevens af aan andere (commerciële) partijen waarmee geen bewerkersovereenkomst is afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

 

Bewaartermijnen

Triathlon Huizen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hier beschreven doelen, dan wel op grond van wet of regelgeving is vereist.

 

Beveiliging van uw gegevens

Triathlon Huizen spant zich in om met passende technische en organisatorische maatregelen uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Triathlon Huizen toegang tot uw gegevens hebben, mogen die alleen verwerken binnen de vastgestelde doelen van Triathlon Huizen en zijn gehouden aan de geheimhouding hiervan;
 • Triathlon Huizen maakt en bewaart back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • De vrijwilligers van Triathlon Huizen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens, zowel wat betreft deelnemers als vrijwilligers.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht om:

 • informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren;
 • uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
 • een elektronische kopie van uw persoonsgegevens te verzoeken;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang;
 • uw persoonsgegevens te beperken;
 • bezwaar te maken tegen direct marketing.

U kunt dit doen door met ons contact op te nemen via secretaris@triathlonhuizen.nl. Wij zullen altijd ons uiterste best doen om uw vragen te beantwoorden of eventuele bezwaren op de juiste manier af te handelen. 

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

 

Wijziging privacybeleid Triathlon Huizen

Het bestuur van Triathlon Huizen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. 

 

Vragen?

Triathlon Huizen is verantwoordelijk voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens. Indien u na het lezen van dit document vragen heeft over ons privacy beleid of contact met ons wenst, dan kunt u dit doen via het mailadres: mailto:secretaris@triathlonhuizen.nl.

 

Deze versie is gepubliceerd op 19-12-2018.

Hoofdsponsoren