Home > Voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting Triathlon Huizen

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • a. Evenement: Het door Stichting Triathlon Huizen elk jaar georganiseerde sportevenement Triathlon Huizen;
  • b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven en door de Organisator een startbewijs is toegewezen voor deelname aan het Evenement;
  • c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement;
  • d. Organisator: de rechtspersonen (in deze Stichting Triathlon Huizen) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

ARTIKEL 2: DEELNAME

2.1. Een Deelnemer dient in het jaar waarin het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 16 jaar te hebben bereikt voor de Olympische afstand en de kwart triathlon en tenminste 12 jaar voor de achtste triathlon. De leeftijd van een atleet wordt bepaald door de leeftijd op 31 december van het jaar waarin de wedstrijd plaatsvindt.

2.2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen:

  • a. indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden;
  • b. indien hi/zij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld;
  • c. indien de Deelnemer een startbewijs is toegewezen door de Organisator
  • d. indien het inschrijfgeld na toewijzing van een startbewijs binnen de daarvoor gestelde periode volledig is voldaan.

2.3. Voorts is bepaald dat:

  • a. de startplaats persoonlijk is op naam van de Deelnemer en kan niet worden overgedragen aan een andere persoon.
  • b. indien de Deelnemer een MyLaps Championchip heeft gehuurd via de Organisator en deze chip niet binnen 4 weken na afloop van het evenement is ingeleverd wordt de Deelnemer automatisch eigenaar van deze chip en zal de verkoopprijs van 30 euro plus 2 euro administratiekosten in rekening worden gebracht door de Organisator.

2.4. Bij afmelding tot uiterlijk 10 weken voor het Evenement wordt 50% van het inschrijfgeld gerestitueerd. Bij afmelding binnen 10 weken voor het Evenement zal er geen restitutie meer plaatsvinden.

2.5. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten.

2.6. Door het besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten gaan, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van het inschrijfgeld of andere door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

ARTIKEL 4: PORTRETRECHT

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

ARTIKEL 5: PERSOONSGEGEVENS

De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator verwerkt volgens het privacy beleid van Triathlon Huizen. Bij inschrijving wordt expliciet ingestemd met dit beleid.

Hoofdsponsoren